Révfaluért online
"Régi nyomokat keresek, melyeket elfújt a szél.
Régi szavakat, melyeket elmosott a víz."
/Wass Albert/
MENÜ

 

 

 

 Révfalu utcái

 

  

Photobucket

(Révfalu térképe a múlt század elején) 

 

 

Ady Endre utca: egy 1895-ös forrás említi az Öreg utczát, amely "Csörget házától a községi irodáig" tart. 1908-ban az utcát átkeresztelték az ott álló Erzsébet királyné fák és kőemlék után Erzsébet királyné útra. 1947 óta viseli Ady Endre nevét.

 

 

Áldozat utca: 1895-ben Mezősornak hívták, egy forrás szerint Idei András házától Idei Mihály házáig terjedt. 1908-ban a Torkos utca nevet kapta Torkos Mór révfalui ügyvéd után, akinek "számos alkotás köszöni létét". Az út ekkor még a régi Torkos portára nézett. 1948-ban kapta az Áldozat utca elnevezést, azoknak az embereknek az emlékére, akik a II. világháborúban, az 1944 áprilisától tartó bombázások során az itteni óvóhelyen életüket vesztették. A város tanácsa 1951. március 9-én kelt határozatában a Mezősort az Áldozat utcához csatolta. Védett utcanév.

 

 

Árvíz utca: 1960-ig névtelen utca volt. Nevét az 1954-es árvíz emlékére kapta. Védett utcanév.

 

 

Bácsai út: nem lehet megállapítani, hogy a nevét pontosan mikor kaphatta, de 1891-ben már tettek róla említést.  Egy 1912-ben készült térkép mint győr-bácsai törvényhatósági közutat tartja számon. Révfalu egyik legrégibb útja. A Báthori utcánál kezdődik és egészen Kisbácsáig, a Külső Bácsai útig terjed. Védett utcanév.

 

 

Barka köz: 1997. A Barka közt és a Bácsai utat köti össze.

 

 

Barka sor: 1997. A Borostyán sétány és az Evezős utca között húzódik.

 

 

Báthori köz: 1996. A Dózsa György rakpartot az Ady Endre utcával köti össze.

 

 

Báthori utca: eredeti, népi nevén Putter köz az ott élő Putter család után. Révfalu Győrhöz csatolása után nevezték át, 1908-ban Báthory utcának, "emlékül történelmünk e kimagasló alakjára". Révfalunak a Báthori családdal a XV. században volt kapcsolata, amikor 1473-ban Héderváry Pál Felsőfalut (ami mára beleolvadt Révfaluba), Báthori Tamásnak adományozta azzal a kikötéssel, hogy a Báthori család kihalása után újra a Héderváryaké lesz.

 

 

Binge köz: a térképek az 1970-es évek óta feltüntetik, de utcanévtáblája nincs. Házai a Dózsa György rakpart "b" jelzésű házai. Feltehetően családnévi eredetű utcanév.

 

 

Borostyán sétány: 1997. A Külső Bácsai úttal egy darabig párhuzamosan, majd észak felé haladó új, belső utca. Nem messze tőle folyik a Bálványosi csatorna.

 

 

Ciklámen utca: 1994. A Galántai útra merőleges új utca. A Galántai és a Bácsai utat köti össze észak-nyugat, dél-kelet irányban.

 

 

Csónakos utca: 1997. A Bácsai út és a Borostyán sétány egyik összekötő utcája. Párhuzamos az Ibolya utca észak-keleti részével.

 

 

Damjanich utca: 1913-ban már "Damjanich útcza"-ként említik. Megnyitását a lakosság már 1912-ben kérte. Ekkor még csak néhány ház épült fel. Nagyobb arányú építkezésekre a 30-as években, illetve az 54-es árvíz után került sor. Damjanich János (1804-1849) honvéd tábornok, aradi vértanú. Az utca a Rónay Jácint utca mellékutcája, észak-keleti irányban a Bácsai úti kertekig terjed, a végén kis lakóteleppé öblösödik.

 

 

Dózsa György rakpart: 1895-ben Alsó dunasor néven említették és Czech házától Csiszár házáig terjedt. 1908-ban a Darányi rakpart nevet kapta, "figyelemmel azon áldozatkész előzékenységre, amellyel Darányi Ignác miniszter a rakpart kiépítését lehetővé tette." A révfalui rakpart a Duna-hídtól Pataházáig húzódó szakaszának építése ugyanis az ő idejében, 1906-tól 1911-ig tartott. 1947-ben kapta meg Dózsa György (1470-1514) parasztháborús vezér nevét.

 

 

Duna utca: Révfalu fejlesztési tervén eredetileg 12. számú utcaként szerepelt. Már 1931-ben is ezen a néven említették, amikor a meghosszabbításáról döntöttek. A Vásárhelyi Pál utcát a Gyöngy utcával köti össze. Védett utcanév.

 

 

Egyetem tér: 2002. A Hédervári úttól nyugatra fekvő tér, amely a Széchenyi István Egyetem épületeggyüttese előtt terül el.

 

 

Evezős utca: 1997. A Bácsai úttal párhuzamos utca, amely az Ibolya utcát köti össze a Barka sorral és a Barka közzel, a két közterület találkozásánál.

 

 

Galántai utca: 1964-ben csatolták ezt a területet Győrhöz a Medvei út mentén lakók kérelmére. A Hédervári út folytatásaként, a Vízműnél kezdődik és északra, a Duna-Lapos ér mentén betorkollva a Vámosszabadi felé vezető főközlekedési útba a belterület határáig terjed.

 

 

Gömör utca: 1932-ben alakult ki, ez az eredeti neve. A Tábor utcából nyíló zsákutca, amely a Bácsai úttól keletre, azzal párhuzamosan halad.

 

 

Gyöngy utca: 1958-ban az akkori "Ságvári", ma Hédervári utcával párhuzamos új utcát nevezték így el. Ez volt Révfaluban az első családi házas lakótelep, melynek szervezése már 1951-ben megkezdődött és 1956-ban adták át az épületeit. Az utca a Zólyom utca és a Víztorony utca között észak-déli irányban fekszik.

 

 

Gyümölcs utca: 1951-ben a Dózsa György rakpart 123. melletti névtelen utcát nevezték el így. A rakparttól északra húzódó zsákutca.

 

 

Harcsa utca: 1997. Az utca vonala az Ibolya utca folytatásának tekinthető. A Kis-Duna-Laposi-dűlő beépítésekor jött létre.

 

 

Hédervári út: 1895-ben Országút utcza néven említik és a forrás szerint "Weigl házától Nagy István házáig" terjed. 1908-ban az Ország ut és a Hédervári ut Viczay Héderváry utca néven élt tovább, "tekintettel az ősrégi győrmegyei családra, mely Révfalu életére is befolyt s a szigeti hídnál lévő kápolnát Viczay gróf emeltette." A Héderváry és a Viczay család a XIII. századtól játszott fontos szerepet Győr életében. Magyar (Héderváry) Pál domonkos szerzetes, rendházalapító volt. Egyes források szerint 1221-ben Győrben kolostort alapított. Héderváry János győri püspök építtette a bazilika déli oldalához a gótikus kápolnát. Khuen-Héderváry Károly (1849-1918) főispán, képviselő, miniszterelnök volt. 1875-ben és 1878-ban Győrsziget országgyűlési képviselője volt. 1882-ben megyei és városi főispánnak nevezték ki és az árvízvédelmi védművek szakszerű kiépítésében vállalt feladatot. 1948-ban dr. Ságvári Endre útnak nevezték el az utcát. 1991-ben "a Ságvári Endre útnak a Rónay Jácint és Szövetség utcák torkolatától Győr határáig érő része" lett a Hédervári út, majd 1992-ben az út egész szakaszára kiterjesztették az elnevezést. A Kálóczy tér észak-nyugati oldalától a Galántai utcai torkolatig szeli át a városrészt.

 

 

Honfi utca: első neve Cigány utca volt, ezt 1908-ban változtatták meg Visontai Kovács utcává. A Visontai Kovács család volt Pataháza földesúri családja. 1948-ban kapta jelenlegi nevét az utca. Az Ady Endre utcából indul ki észak-keleti irányban, majd egy rövid szakasz után északnak fordul és a Pataházi utcába torkollik.

 

 

Ibolya utca: 1961. A Bácsai útról észak-nyugati irányban nyílik.

 

 

Irinyi János utca: 1928-ban Dráva utcaként említették az addig dűlő út jelleggel bíró utcát. Irinyi János (1819-1895) kémikus, a gyufa feltalálója. Az utca a Dózsa György rakpartot köti össze a Bácsai úttal.

 

 

Kálóczy tér: 1895-ben Templom tér néven említették, s a forrás szerint "Plébánia házától Bárányig" terjedt. 1908-ban nevezték át Kálóczy térré, "emlékül az ott fennálló régi Kálóczy Mihály alapította szegények házára". Kálóczy Mihály az első aljegyző és levéltáros, Kálóczy Lajos apja. A volt 11-es Vadászok Bajtársi Köre kérelmére a város kisgyűlése azt a ligetet, ahol a 11-es vadászok emlékműve áll, 11-es Vadászok ligetnek nevezte el. 1953-ban Ifjúság térnek nevezték el a révfalui dolgozók kérésére, de csak rövid ideig viselte ezt a nevet. A tér a Hédervári útnál kezdődik és dél-keleti irányban a Rónay Jácint utcáig terjed, illetve a révfalui Duna-híd hídfőjéig. Védett név.

 

 

Kárász utca: 1961-ben Apró utca néven említették. Ezzel az elnevezéssel a városi tanács nem értett egyet és ezért egy megfelelőbb nevet kerestek. A Kárász utca nevet 1962-ben kapta. Ez a Tábor utcából nyíló zsákutca.

 

 

Kertész utca: 1913-ban Kertész utczának nevezték el a temetősort. A Bácsai útból indul ki és északra a Hédervári út és a Zemplén utca találkozásáig terjed. Védett utcanév.

 

 

Kis-Duna-Laposi dűlő: 1988-ban még csak az utca elején állt néhány ház. 1991 végén Kisbácsa felé kezdett kiépülni. Lassan elnyeri utca jellegét. A Bácsai útból indul ki, dél-kelet irányban enyhe ívet képez.

 

 

Körte utca: 1961-ig névtelen utca volt. A Tábor utcát köti össze a Bácsai úttal.

 

 

Körtöltés utca: 1965-ig névtelen utca volt. Az utca a körtöltés mellett húzódik. A Zempléni és a Bácsai út között található, észak-nyugati irányú. Védett utcanév.

 

 

Községház utca: Révfalu Győrhöz csatolásakor Pék köz néven említették. 1908-ban kapta mostani nevét. A volt községház mellett húzódik el, emlékül szolgál Révfalu községi életének. Az Ady Endre utcát és a Dózsa György rakpartot köti össze a kis utca. Védett utcanév.

 

 

Lebstück Mária utca: 1895-ben Kápolna tér néven említették, a forrás szerint "Pásztor házától Balaskó házáig" terjedt. 1908-ban a Rozália tér és Rozália utca nevet kapta, mert a kápolna Szt. Rozália tiszteletére épült. 1990-ben a Leibstück Mária nevet kapta (valószínűleg elírás miatt "i"-vel). Lebstück Mária (1830-1892) honvéd főhadnagy volt. A bécsi forradalom leverése után nővérénél, Győrben húzta meg magát. Részt vett a kápolnai ütközetben, Buda ostromában. Hat hónapig az aradi várbörtön foglya volt férjével együtt. Itt született meg kisfia is. 1951-től haláláig Győrben élt. Az utca a Szövetség utcából indul ki , észak-nyugati irányban a Hédervári útig tart.

 

 

Malomsok sétány: 1977. Révfalu u-alakú sétánya, amely a Pataházi utcát és a Szabadrév utcát érinti.

 

 

Mayer Lajos utca: 1959. A Postás sporttelep mellett egy ingatlan parcellázása közben nyílt meg. Mayer Lajos (1889-1919) mérnök, a Vagongyár alkalmazottja volt. 1919. május 1-jén Komáromban esett el. Az utca a Bácsai úttal párhuzamosan, tőle északra a Körtöltés utcától a Tőzike utcáig terjed.

 

 

Mező utca: 1951. Az Áldozat utcával párhuzamos. A Duna utcát északi irányban a Zólyom utcával köti össze.

 

 

Németh László János utca: 1908-ban Belső-Bácsai útról, majd Héderváry dűlőről Kistákó utcának nevezték át, mert "az elterülő hajdani püspöki birtoknak Kistákó volt a neve". 1942-ben Hargitta utca lett. 1948-ban kapta jelenlegi nevét. Németh László János (1923-1945) költő volt. A Révai Miklós Gimnáziumban megalapította az Iránytű című diáklapot. A vagongyárban tisztviselőként dolgozott. Részt vett az illegális kommunista mozgalomban. 1944 végén behívták katonának, letartóztatták és kivégezték. Poszthumusz kötetei: Csak értetek, Kegyelmet senkitől sem kérek. Az utca a Zólyom utcát a Kertész utcával köti össze észak-keleti irányban.

 

 

Pataházi utca: 1895-ben Pataházi dunasor néven említették és a forrás szerint "Pataház Nagy Pálnétól Milanes Trojánné szélső házáig" terjed és a Zsilip utca "Pataház többi része". 1908-ban lett Pataházi utca, "emlékül az ott elterülő Pataház községre". Az Ady Endre utca végétől északi irányban haladó utca, amelynek van egy keletnek forduló szakasza is.

 

 

Patak utca: 1995. A Gyümölcs utcával párhuzamosan a Mosoni-Duna rakpartjáig húzódó utca.

 

 

Pöltenberg utca: 1932-ben Fogaras utca néven említették. 1948-ban kapta mai nevét. Pöltenberg Ernő (1813-1849) honvéd tábornok, aradi vértanú. Az utca a Hédervári úttól indul és keletre, a Rozmaring utcáig terjed.

 

 

Rónay Jácint utca: az 1905 után készült városrendezési terven az V/b kerület 1. számú utcája. 1913-ban már Rónay Jáczint útcza néven említették. Rónay Jácint (1814-1889) bencés tanár, író, természettudós, a darwinizmus első magyarországi terjesztője. 1840-től bölcseletet tanított a győri akadémián. 1847-ben tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának. Az utca a Kossuth hídnál kezdődik és észak-nyugati irányban a Hédervári útig halad.

 

 

Rozmaring utca: 1958-ban alakult. A Zólyom utcából indul ki és északra, a Kertész utcába torkollik.

 

 

Selmeci utca: 1942-ben említik először. A Hédervári utat keleti irányban a Rozmaring utcával köti össze.

 

 

Szabadrév utca: 1994-ben nyílt. Neve Révfalu múltját őrzi, mivel a XIII. század végétől Révfalu mellett Szabadrév néven is említik a települést. Az utca a Dózsa György rakpart és a Honfi utca találkozásánál, a Gyümölcs utcával párhuzamosan húzódik észak-nyugatra a Bácsai út felé. Kiépülőben lévő utca, egyenlőre csak a Mosoni-Duna felé eső része beépített.

 

 

Szent-Györgyi Albert utca: 1994-ben, a Mayer Lajos utca folytatásaként nyílt meg. Szent-Györgyi Albert (1893-1986) magyar származású amerikai biokémikus. Nobel-díjat kapott a C-vitamin felfedezéséért. Az utca a Tőzike utcából kiindulva az Ibolya utcáig terjed.

 

 

Szövetség utca: 1908-ben Balaskó közről Tivadar püspök utcának nevezték át, mert "Tivadar győri püspök (1295-1304) volt az, aki a révfalui polgároknak bíróválasztási jogot adott s így megalapítója a községi életnek". 1948-ban Károlyi Mihályról nevezték el az utcát. 1953-ban kapta mai nevét. A Hédervári úttól észak-keletre a Báthori útig terjed.

 

 

Tábor utca: 1908-ban Temető térről Tábor térre keresztelték, mert "a hadseregek itt táboroztak s a katonaság ma is itt tartja tábori miséjét". A Bácsai úttól délre eső utca, amely a Körtöltés utcáig halad. Védett utcanév.

 

 

Vásárhelyi Pál utca: 1895-ben Felső dunasornak nevezték, a forrás szerint "Weigl házától Farkas házáig" terjedt. 1908-ban Tőke utcának keresztelték, mert "a Révfaluból fennmaradt legelső okirat szerint az itt épült püspöki majornak Tőke (Thewke) volt a neve". 1928-ban kapta mai nevét. Vásárhelyi Pál (1795-1846) mérnök. Az Al-Duna és a Tisza folyamszabályozási tervének készítője és a munkálatok vezetője. Nyugati és északi irányban a Mosoni-Duna, illetve a Holt-Duna mentén öleli félkaréjba Révfalut az utca vonala. Védett utcanév.

 

 

Vidra utca: 1997. A Bácsai útból keletre ágazó, épülő utca.

 

 

Viza utca: 1997. A Bácsai útból dél-keletre tartó utca.

 

 

Vízimolnár utca: 2001. A Vidra utcából leágazó közterület.

 

 

Vízmű utca: 1969 óta hívják így a vízmű mellett elhaladó utcát. A Győrújfalu felé vivő főközlekedési útvonalnak az 1640-es szelvényéből indul ki az utca, majd keletre kerülve az 1930-as szelvénybe torkollik, keresztül az Öreg-földeken.

 

 

Víztorony utca: 1964 előtt Felfalu utcának nevezték. 1956-ban indult meg az építkezés és 1976-ig nyolc nyolclakásos, négyszintes épület készült el. Újabb építkezésre 1979-ben került sor. Az utca, amely téglalap alakú, nagy belső térkiképzéssel hajdan volt Felfalu helyén alakult ki, ezért is kapta a helytörténetileg értékes Felfalu utca nevet. Sajnos a város tanácsa hamarosan Kilián György utcára keresztelte át, tekintettel arra, hogy az ottani lakásokat többnyire KISZ-fiatalok építették és lakták. 1992 óta Víztorony utca a neve a szomszédos műemlék után. A Szövetség utcából indul ki észak-keleti irányban. Északon a Gyöngy utcával határos.

 

 

Víztükör utca: 1999. A Dózsa rakpart vége és a Bácsai út közötti új utca, amely a Mosoni-Duna töltésére merőleges vonalú.

 

 

Zemplén utca: 1932. A Kertész utca és a Körtöltés utca között terül el. A Bácsai útról ágazik ki észak-nyugati irányban és a Mosoni-Duna védtöltésénél, a Hédervári útnál ér véget.

 

 

Zólyom utca: 1932-ben "a Viczay-Hédervári utból a Kistákó utcába vezető" utca és "annak szabályozási tervén 12. számmal jelölt irányban való folytatása". A Bácsai útból indul ki és először északra, majd nyugati irányban egészen a Vásárhelyi Pál utcáig húzódik.

 

 

 

Photobucket

(Révfalu térképe napjainkban)

 

(Forrás: G. Papp Katalin: Győr utcanevei)

 

 

 

Asztali nézet